Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VerstuurMijnPersbericht.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van VerstuurMijnPersbericht gevestigd en kantoorhoudend te 1017 NX Amsterdam, aan de Leidsestraat 69B, die toepasselijk zijn op alle diensten die VerstuurMijnPersbericht aanbiedt, onder meer op haar website www.VerstuurMijnPersbericht.nl

 

DEFINITIES

Gebruiker: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via www.VerstuurMijnPersbericht.nl of onderliggende website pagina’s een Overeenkomst met VerstuurMijnPersbericht heeft gesloten.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen VerstuurMijnPersbericht en de Gebruiker waarmee de Gebruiker het aanbod van het verzendsysteem van VerstuurMijnPersbericht heeft geaccepteerd.

De overeenkomst wordt tevens aangeduid als “Eenmalig Gebruik”. Hierop zijn te allen tijde de (Algemene) Voorwaarden van toepassing.

(Algemene) Voorwaarden

De onderhavige Algemene Voorwaarden, die onlosmakelijk verbonden zijn met de Overeenkomst.

Website: De website www.VerstuurMijnPersbericht.nl

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Gebruiker van VerstuurMijnPersbericht en op ieder Eenmalig Gebruik dat VerstuurMijnPersbericht aanbiedt.

1.2 Gebruiker verklaart zich bekend en akkoord met de inhoud van deze Voorwaarden en de Overeenkomst.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Voordat de Gebruiker een Overeenkomst aangaat met VerstuurMijnPersbericht worden deze Voorwaarden langs elektronische weg aan de Gebruiker ter beschikking gesteld; dit gebeurt op zodanige wijze dat de Voorwaarden door de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en/of geprint en voor de Gebruiker toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.5 Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door VerstuurMijnPersbericht zijn vastgelegd en/of uitdrukkelijk zijn aanvaard door VerstuurMijnPersbericht. VerstuurMijnPersbericht heeft te allen tijde het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, aan te vullen en/of nieuwe voorwaarden te hanteren. Tenzij anders vermeld zullen de wijzigingen direct in werking treden. Een eventuele bekendmaking vindt plaats door publicatie op de Website en/of door het versturen van een e-mail aan de Gebruiker(s).

1.6 Indien een (of meer) bepaling(en) van deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins zijn rechtsgeldigheid verliest, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Voorwaarden.

 

Artikel 2 - Eenmalig Gebruik en Eenmalige Gebruiksduur

2.1 Het Eenmalig Gebruik houdt in dat VerstuurMijnPersbericht de Gebruiker toegang geeft voor niet-exclusief gebruiksrecht tot de database en het verzendsysteem van VerstuurMijnPersbericht via de Website.Indien het Eenmalig Gebruik ten einde komt vervalt het gebruiksrecht van de Gebruiker en is deze niet langer gerechtigd gebruik te maken van de database en het verzendsysteem en de daarin voorkomende gegevens.

2.2 De Gebruiker dient het Eenmalig Gebruiksgeld en aanvullende, verschuldigde vergoedingen vooraf te betalen via het betaalsysteem op de website.

 

Artikel 3 - Eigendom en rechten VerstuurMijnPersbericht

3.1 De eigendom, alsmede alle rechten op VerstuurMijnPersbericht, waaronder die van

intellectuele en industriële eigendom, berusten uitsluitend bij VerstuurMijnPersbericht. De Gebruiker erkent de eigendom en deze rechten en verklaart door aanvaarding van deze Voorwaarden geen inbreuk te zullen maken op deze rechten. De Gebruiker mag en zal per betaling slechts eenmalig gebruik mogen maken van VerstuurMijnPersbericht zoals uitdrukkelijk is overeengekomen

 

Artikel 4 - Gebruiksrechten Gebruiker


 

Artikel 5 - Garanties/gebruik

5.1 VerstuurMijnPersbericht streeft naar volledigheid van de in VerstuurMijnPersbericht opgenomen gegevens. Zij kan echter niet garanderen dat deze volledig en/of juist zijn. VerstuurMijnPersbericht is niet aansprakelijk voor de (on)juistheid en/of (on)volledigheid van de gegevens, in welke zin dan ook.

5.2 Iedere inconsistentie, onjuistheid en/of onvolledigheid kan gemeld worden bij de mediamanagers van VerstuurMijnPersbericht per e-mail via: wijzigen@deperslijst.com. VerstuurMijnPersbericht zal de inconsistentie, onjuistheid en/of onvolledigheid verifiëren en zal deze naar haar eigen inzicht - waar nodig - aanpassen en/of wijzigen.

5.3 Het gebruik van VerstuurMijnPersbericht geschiedt volledig voor rekening en risico van de Gebruiker.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en overmacht

6.1 VerstuurMijnPersbericht is, behoudens dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de Gebruiker, voor zover dit blijkt uit dit artikel.

6.2 De totale aansprakelijkheid van VerstuurMijnPersbericht wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het Eenmalig Gebruik, dan wel anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor het Eenmalig Gebruik bedongen prijs (excl. BTW). 

6.3 Aansprakelijkheid van VerstuurMijnPersbericht voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 11.1 en 11.2, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten. 

6.4 Iedere aansprakelijkheid verdergaand dan door VerstuurMijnPersbericht afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt gedekt, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 7- Algemene bepalingen

7.1 De Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van VerstuurMijnPersbericht.

7.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

7.3 De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Aanvullingen en/of wijzigingen op de Overeenkomst worden door partijen uitsluitend schriftelijk overeengekomen.

 

Algemene Voorwaarden VerstuurMijnPersbericht B.V. - December 2020

 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen.